ANBI-gegevens

Stichting Noodfonds Betuwe is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen met ANBI-status hebben een zogeheten publicatieverplichting, teneinde een goed beeld van de betreffende organisatie te kunnen verkrijgen. Hieronder publiceren we de hiervoor relevante gegevens, voor zover reeds beschikbaar.

Algemene gegevens

Officiële naam: Stichting Noodfonds Betuwe
publiek ook bekend onder naam (binnen gemeente Overbetuwe): Noodfonds
RSIN/fiscaal nummer: 857791138
KVK-nummer: 69226229

(Post)adres: Sint Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst
Websiteadres: www.noodfondsbetuwe.nl
E-mailadres: info@noodfondsbetuwe.nl

Doelstelling

Het incidenteel verlenen van materiële, financiële en immateriële hulp aan inwoners van de gemeente Overbetuwe die in een acute noodsituatie verkeren, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn om hun leven structureel op orde te krijgen.

Bestuur

Samenstelling
Voorzitter: R.H. Gaasbeek
Secretaris: W. van Binsbergen
Penningmeester: E.D.M. Pattisina
Lid: F. van der Honing
Lid: G.H.L. Sikkes

Beloning
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan voor 2020 te bekijken. Een samenvatting van de voorgenomen en verwachte bestedingen (de begroting) maakt onderdeel uit van dit beleidsplan.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Klik hier om het jaarverslag over 2018 te bekijken. De jaarstukken (staat van baten en lasten/resultatenrekening en balans) maken deel uit van het jaarverslag.